Tuesday, June 15, 2010

ماهیا

ماهیا چون توی آب هستند حرف نمی زنند یا چون حیوانند؟

No comments: