Tuesday, June 15, 2010

ماهیا

ماهیا چون توی آب هستند حرف نمی زنند یا چون حیوانند؟

Thursday, June 10, 2010

شهر

...شهر در امن و امان نیست، آسوده نخوابید، قلندر رو هم کشتن

Thursday, June 3, 2010

همه

دقت کردی همه رو اعصابن؟

Saturday, May 29, 2010

یک روز آفتابی

یک صدای بم، ممتد
صدای خنده و جیغ
موسیقی، یکنواخت و کم کیفیت
صدای گاز متناوب یک موتور
چند فحش آبدار
صدای قر قر آزیر پلیس
صدای برخورد باد با درخت
گنجشکها
محو شدن تمامی صداها
آسمان آبی و آفتابی
آستین کوتاه
(با چشمان بسته همه را از اول تصور کنید)

Friday, May 28, 2010

!صبح بخیر

!صبح بخیر بلاگ نویسی
، صبح بخیر دستهای خشک شده
، صبح بخیر احساسات
!صبح بخیر شنوندگان عزیز
...رادیو تهران شروع به کار کرد
،هوا غبار آلود، همراه با دروغ غلیظ
،از آزادی تا امام حسین ترافیک سنگین
...به یک موسیقی گوش کنید، بر میگردم